مرور برچسب

استفاده از دستگاه لیزر

نکاتی برای استفاده از دستگاه برش لیزر | قسمت دوم

دستگاه برش لیزر در قسمت اول، 3 نکته برای استفاده بهتر از دستگاه برش لیزر را بیان کردیم.در این قسمت 3 نکته دیگر که درباره تمیزکردن اینه ها و لنز دستگاه برش لیزر است را بیان خواهیم کرد.4. لنز ها را با کلروفرم تمیز کنید لنز دستگاه برش…

نکاتی برای استفاده از دستگاه برش لیزر | قسمت سوم

دستگاه لیزر در قسمت اول و دوم قبل نکاتی در زمینه استفاده هرچه بهتر از دستگاه لیزر بیان شد که در این قسمت نیز به سه نکته دیگر در زمینه دستگاه لیزر اشاره خواهیم کرد7. خروجی لیزر از تیوپ را تمیز کنید خروجی لیزر از تیوپ از قسمت هایی…
با ما در ارتباط باشید !