مرور برچسب

انواع دستگاه ایزر

دستگاه برش لیزر

دستگاه لیزر از پرکاربردترین موارد استفاده در صنایع است. از گذشته تا به حال مورد استفاده بسیاری از مشاغل و صنایع قرار گرفته است. دستگاه لیزر اشعه را از طریق خروجی بر روی سطح مورد نظر، منتقل کرده .