مرور برچسب

دستگاه چاپ کوسانت

خرید دستگاه چاپ

دستگاه چاپ دستگاه چاپ از دیر باز در مد نظر سیستم اموزش و پرورش همه کشور هی دنیا و سیستمهای علمی و سیاسی قرار داشته و هست از این رو میتوانیم موارد زیادی از این بحث را باز کینم. در این مقاله به اختصار به طر ح اولیعه دستگاه پرداخته و خدمات…

فرمت های تصویر

تصاویر دیجیتال در بین عامه مردم از سابقه زیادی برخوردار نیستند، اما واقعیت با تفکر عامه مردم تفوت های اساسی دارد. با این‌که نخستین دوربین دیجیتال سال ۱۹۷۵ تولید شد، اما این دوربین نخستین تصویر دیجیتال را تهیه نکرد؛ بلکه این آغاز به حدود…
با ما در ارتباط باشید !