مرور برچسب

روانشناسی رنگ زرد

روانشناسی رنگ زرد در طراحی

روانشناسی رنگ زرد در دستگاه چاپ های دستگاه چاپ بنر جزء رنگهای گرم می باشد. این رنگ یک رنگ تحریک کننده و شاد می باشد. این رنگ با عقل و تفکرات انسان مرتبط است. حافظه ، قضاوت و توانایی تصمیم گیری را تقویت می کند و همچنین باعث فهم ایده های…