مرور برچسب

قیمت دستگاه چاپ بنر عرض 180

قیمت دستگاه چاپ بنر عرض ۱۸۰ یا همان دستگاه اکوسالونت عرض ۱۸۰

دستگاه اکوسالونت قیمت دستگاه چاپ بنر عرض 180 که واقع نمونه اصلی دستگاه های جدید اکوسالونت است در مجتمع سیمای شهر بسیار بهبود یافته است. به دلیل اینکه مجتمع سیمای شهر با اضافه شدن دستگاههای جدید فعالیت خود در زمینه دستگاه اکوسالونت را…