آموزش نرم افزار کورل ویژه اپراتور دستگاه لیزر | قسمت 3

استفاده صحیح و درست از ابزارهای نرم افزار کورل برای استفاده در ایجاد طرح یا ویرایش طرحی که قرار است با دستگاه لیزر انجام گیرد ، بسیار مهم است . به همین علت است که باید دید درست و منطقی از ابزار های موجود در این نرم افزار داشت تا بتوان به صورت صحیح و منطقی از آن ها در جای خود استفاده کرد. آموزش های پیش رو که با نام آموزش کورل برای اپراتور دستگاه لیزر تهیه شده اند به همین منظور بوده و قصد دارند به وصرت مرحله به مرحله اموزش هایی را به اپراتور های محترم دستگاه لیزر بدهند.
استفاده صحیح از نرم افزار کورل می تواند کیفیت تمامی محصولات تولیدی توسط دستگاه لیزر را به نحو حیرت آوری افزایش دهد و به همین علت است که تاکید می شود اپراتور دستگاه لیزر باید بتواند بر نرم افزار کورل مسلط شود.

ابزار Knife : برای برش دادن اشکال کشیده شده از این ابزار استفاده می شود.
ابزار Eraser : برای پاک کردن قسمت های کشیده شده بکار می رود .از این ابزار با احتیاط استفاده کنید
ابزار Virtual Segment Delete : این ابزار نیز برای پاک کردن قسمت های خاص بکار برده می شود.
ابزار Pan و Zoom : این ابزار هم برای کوچکتریا بزرگتر کردن ناحیه مورد نظر بکار می رود . با ابزار Pan می توانید کادر وسط صفحه را کمی جابجا کنید.
امیدواریم با استفاده از این ابزار ها و ابزار هایی که در قسمت های بعدی به آن می پردازیم در استفاده از دستگاه لیزر حرفه ای شود و نرم افزار کورل را برای ایجاد یا ویرایش طرح های بیشتر در مشت خود بگیرید. قسمت های بعدی را از دست ندهید.


پاسخ دهید